Bài 39 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon -...

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon - Bài 5 trang 177 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Dùng hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml một chất lỏng sau: etyl bromua (1), brombenzen (2). Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch \(AgNO_3\). Đun sôi hai ống nghiệm thấy ở (1) có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống (2) không có hiện tượng gì. Nhận xét, giải thích các hiện tượng thí nghiệm trên?

Hướng dẫn giải

- Ống (1) \(CH_3-CH_2Br + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2OH + HBr\)

\(AgNO_3 + HBr \rightarrow AgBr + HNO_3\)

- Ống (2) không có phản ứng, chứng tỏ liên kết C-Br trong phân tử brombenzen rất bền.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP