Bài 36 Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài...

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài 5 trang 162 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

Hướng dẫn giải

a) Ankylbenzen : \(C_nH_{2n-6}\)

C% = 91,31 = \(\dfrac{12n.100}{14n-6} = \dfrac{91,31}{100}\)

\(\Rightarrow n = 7\)

Công thức phân tử : \(C_7H_8\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP