Bài 35 Benzen và đồng đẳng Một số...

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 13 tr...

0
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 13 trang 161 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

a. Viết các phương trình hoá học thực hiện sự biến đổi trên?

b. Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Hướng dẫn giải

a) \(C_6H_6 + C_2H_4 \xrightarrow[]{H^+} C_6H_5-CH_2-CH_3\)

\(C_6H_5CH_2CH_3 \xrightarrow[]{xt,t^0} C_6H_5CH =CH_2+H_2\)

b) Theo sơ đồ: \(C_6H_6 \rightarrow C_6H_5CH_2CH_3 \rightarrow C_6H_5CH=CH_2\)

\(n_{C_6H_6}= \dfrac{1,00.10^6}{78,0} = 12,8.10^3\) (mol)

Số mol stiren thu được : \(n_{stiren} = \dfrac{78}{100} . 12,8.10^3\) (mol)

Khối lượng stiren: \(1,00.10^3 . \dfrac{78}{100}.12,84 = 9,984.10^3 (kg) = 9,984 (tấn)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP