Bài 35 Benzen và đồng đẳng Một số...

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 5 tra...

0
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 5 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn thu được \(CO_2\) có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng của nước. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom; khi đun nóng, X làm mất màu \(KMnO_4\).

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X?

b. Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa X với \(H_2\) (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt bột Fe), với hỗn hợp dư của axit \(HNO_3\) và axit \(H_2SO_4\) đậm đặc.

Hướng dẫn giải

a) \(M_x = 3,17.29 \approx 92\) (g/mol)

\(C_xH_y + (x + \dfrac{y}{4})O_2 \rightarrow xCO_2 + \dfrac{y}{2}H_2O\)

Theo đề bài : 44x = 4,28.9y \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{x}{y} = 0,875 = \dfrac{7}{8}\)

Công thức phân tử: \((C_7H_8)_n \) hay 92n = 92 \(\Rightarrow\) n = 1

Hiđrocacbon là: \(C_7H_8\)

Chất X không mất màu dung dịch brom mà mất màu dung dịch \(KMnO_4\) nên có công thức cấu tạo:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP