Bài 44 Anđehit - xeton - Bài 7...

Bài 44. Anđehit - xeton - Bài 7 trang 203 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.

Hướng dẫn giải

Anđehit thuộc dãy đồng đẳng anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức :\(C_\overline{n}H_{{2\overline{n}}+1}CHO \)

\(C_\overline{n}H_{{2\overline{n}}+1}CHO +2AgNO_3 +3NH_3 + H_2O \rightarrow C_nH_{2n+1}COONH_4 + 2NH_4NO_3 + 2Ag\downarrow\)

Số mol \(Ag : \dfrac{32,4}{108}=0,3(mol)\)

Số mol hỗn hợp anđehit : \(\dfrac{0,3}{2}=0,15(mol)\)

Suy ra khối lượng mol trung bình: \(\overline{M} = \dfrac{8,0}{0,15}=53,33(mol)\)

Vậy: \(14\overline{n} + 30 = 53,33\)

\(\overline{n} = 1,67\)

Hai anđehit kế tiếp : \(n<1,67 và \(m = 2\)

Suy ra: với \(n =1\) thì công thức cấu tạo : \(CH_3-CHO\) (etanal).

Và với \(n =2\) thì công thức cấu tạo : \(C_2H_5-CHO\) ( propanal).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP