Bài 44 Anđehit - xeton - Bài 9...

Bài 44. Anđehit - xeton - Bài 9 trang 204 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm công thức phân tử của X

b. X không tác dụng với dung dịch \(AgNO_3\) trong \(NH_3\) nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp chất X?

Hướng dẫn giải

a) \(M_x = 2,25.32 = 72(g/mol)\)

%O = \(100 - 11,11-66,67 = 22,22\)%

X có công thức phân tử tổng quát : \(C_xH_yO_z\).

Do

\(\dfrac{12x}{\%C}=\dfrac{y}{\%H}=\dfrac{16z}{\%O}=\dfrac{M_X}{100}\)

\(\Rightarrow x = \dfrac{72.66,67}{100.12}=4\)

\(y = \dfrac{72.11,11}{100}=8\)

\(z = \dfrac{72.22,22}{100.16}\approx1\)

Vậy công thức phân tử : \(C_4H_8O.\)

b) \(X\) không tham gia phản ứng tráng bạc mà bị hiđro hóa tạo \(X_1\) là rượu. Vậy \(X\) là xeton và \(X_1\) là rượu bậc II tác dung với \(Na\) cho ra \(H_2 \).

X có công thức cấu tạo:

\(CH_3-C-CH_2=CH_3\)

\(\overset{\parallel}{O}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP