Bài 36 Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài...

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài 6 trang 162 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hiđrocacbon X ở thể lỏng có tỉ lệ phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

Hướng dẫn giải

X có dạng \(C_xH_y\)

%H = \(\dfrac{y.100}{12x+y} = 7,7 \Leftrightarrow 100y = 92,4x + 7,7y\)

\(\dfrac{x}{y}=1\)

Công thức tổng quát : \((CH)_n\)

Chất lỏng này tác dụng với dung dịch \(Br_2\) . Vật chất đó là \(C_8H_8\).

Công thức cấu tạo :

Vậy chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP