Biết giá trị lớn nhất của hàm số...

Biết giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\left| {{x}^{3}}+...

0
Biết giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\left| {{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-72x+90 \right|+m$ trên đoạn $\left[ -5;5 \right]$ là 2018. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?
$1600< m< 1700$
$m<1618$ $1500 < m < 1600$
$m=400$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
$1600< m< 1700$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP