Biết rằng log3y = 1 2 log3u +...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Biết rằng log3y...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Biết rằng log3y = (1/2)log3u + log3v + 1. Hãy biểu thị y theo u và v

A. y = 3√uv B. y = 3u2v C. y = 3 + √u + v D. y = (√uv)3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

log3y = (1/2)log3u + log3v + 1 <=> log3y = log3u1/2 + log3v + log33 = log3(√u.v.3) => y = 3√u.v

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP