Biết rằng 4a = 5 5b = 6...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Biết rằng 4a =...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Biết rằng 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7, 7d = 8. Tính abcd

A. 1/2 B. 3/2 C. 2 D. 2/3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

từ giả thiết ta có: a = log45, b = log56, c = log67, d = log78

=> abcd = log45.log56.log67.log78 = log46log67log78 = log47.log78 = log48 = log2223 = (3/2)log22 = 3/2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP