Biết log xy3 = 1 và log x2y...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Biết log(xy3) ...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Biết log(xy3) = 1 và log(x2y) = 1. Tính giá trị của log(xy)

A. 3/5 B. -1/2 C. 1/2 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có: 1 = log(xy3) = logx + 3logy và 1 = loh(x2y) = 2logx + logy

Từ đó ta tính được logx = 2/5 và logy = 1/5 . Vậy log(xy) = logx + logy = 3/5 .

Chọn đáp án A

Cách khác: Từ hai điều kiện đã cho, có xy3 = 10 và x2y = 10. Từ đó, tính được

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP