Độ pH của một chất được xác định...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Độ pH của một c...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Độ pH của một chất được xác định bởi công thức pH = -log[H+] trong đó [H+] là nồng độ ion hyđrô trong chất đó tính theo mol/lít (mol/L). Xác định nồng độ ion H+ của một chất biết rằng độ pH của nó là 2,44

A. 1,1.108 mol/L C. 3,6.10-3 mol/L

B. 3,2.10-4 mol/L D. 3,7.10-3 mol/L

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ph = -log[h+]

=> [h+] = 10-ph = 10-2,44 ≈ 0,00363 ≈ 3,6.10-3 (mol/l).

chọn đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP