Biết rằng năm 2003 dân số Việt Nam...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Biết rằng năm ...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Biết rằng năm 2003 dân số Việt Nam là 80 902 000 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi nếu vẫn giữ nguyên tỉ lệ tăng dân số hàng năm đó thì năm 2020 dân số Việt Nam sẽ là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

A. 101119000 người C. 103870000 người

B. 103681000 người D. 106969000 người

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

công thức tính dân số theo dữ kiện đã cho là: n(t) = 80902000e0,0147t ở đó thời gian t tính bằng năm và t = 0 ứng với đầu năm 2003.

ta có 2020 – 2003 = 17.

vậy năm 2020 ứng với t = 17

dân số năm 2020 tính theo dữ kiện đã cho : n(17) = 80902400e17.0,0147t = 103870350 người.

chọn đáp án c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP