Số lượng cá thể của một mẻ cấy...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Số lượng cá thể...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Số lượng cá thể của một mẻ cấy vi khuẩn sau t ngày kể từ lúc ban đầu được ước lượng bởi công thức N(t) = 1200.(1,148)t. Hãy tính số lượng cá thể của mẻ vi khuẩn ở hai thời điểm: ban đầu và sau 10 ngày. Làm tròn kết quả đến hàng trăm có kết quả là:

A. 1200 và 4700 cá thể C. 1200 và 1400 cá thể

B. 1400 và 4800 cá thể D. 1200 và 4800 cá thể

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số lượng ban đầu: n(0) = 1200.(1,148)0 = 1200 cá thể

số lượng sau 10 ngày: n(10) = 1200.(1,148)10 ≈ 4771 ≈4800 cá thể

chọn đáp án d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP