Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp gồm hai...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: – Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. – Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là A. 20% và 40%. B. 40% và 20%. C. 25% và 35%. D. 30% và 30%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: nCO2 = 0,25 & nH2O = 0,35 —> n ancol = 0,1 —> Số C = 2,5 —> X là C2H5OH (0,05 mol) và Y là C3H7OH (0,05 mol) Phần 2: Đặt x, y là số mol X, Y bị ete hóa n ete = nN2 = 0,015 —> n ancol pư = x + y = 0,015.2 = 0,03 và nH2O = n ete = 0,015 Bảo toàn khối lượng: m ancol = 46x + 60y = 1,25 + 0,015.18 —> x = 0,02 và y = 0,01 —> Hiệu suất của X = x/0,05 = 40% và hiệu suất của Y = y/0,05 = 20%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP