Chief executive officer Gary Jennison and his team...

Chief executive officer Gary Jennison and his team have spent the pas...

0
Chief executive officer Gary Jennison and his team have spent the past 18 months_______ the strengths of the business.
evaluate to evaluate evaluation evaluating

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
evaluation

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP