Cho 1 mol chất X C9H8O4 chứa vòng...

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư,...

0
Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây đúng ?
Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2.Phân tử chất Z có 7 nguyên tử hiđroChất Y không có phản ứng tráng bạc.Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

1 mol X + NaOH dư → 2 mol Y + 1 mol Z + 1 mol H2O.

Suy luận nào: X có CTPT C9H8O4 chứa vòng benzen.

nếu vòng benzen ở Y thì 2 lần 6 là 12C > 9C rồi Z chứa vòng benzen.

Lúc này, nếu Y có 2C → 2 × 2 = 4 + 6Cvòng benzen = 10C > 9C → loại.!

||→ Y chỉ chứa 1C thôi và rõ chính là HCOONa.

Để ý tiếp, Z chứa vòng benzen và sp chỉ có 1 mol H2O

→ chứng tỏ chỉ có 1 chức este của phenol, chức kia là este thường.

||→ Z có 7C thỏa mãn đk trên là NaOC6H4CH2OH.

CTCT của X là HCOOCc6H4CH2OOCH.

Điểm lại: Y là HCOONa, Z là NaOC6H4CH2OH và T là HOC6H4CH2OH.

A sai (T chỉ + NaOH theo tỉ lệ 1 : 1)

Y có tham gia tráng bạc → C sai

X tác dụng với NaOh theo tỉ lệ 1: 3 → D sai
Phân tử chất Z có 7 nguyên tử hiđro

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP