Cho các phát biểu sau a Thủy phân...

Cho các phát biểu sau(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, t...

0
Cho các phát biểu sau
(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và axetanđehit.
(b) Ở điều kiện thường, các este đều là những chất lỏng.
(c) Amilopectin và xenlulozo đều có cấu trúc mạch phân nhánh.
(d) Phản ứng xà phòng hóa chất béo luôn thu được các axit béo và glixerol .
(e) Glucozo là hợp chất hữu cơ đa chức.
(g) Tinh bột và xenlulozơ đều không bị thủy phân trong môi trường kiềm.
Số phát biểu đúng là
3.2.4.5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

a. CH3COOCH=CH2+ NaOH → CH3COONa + CH3CHO → a đúng

Ở điều kiện thường, các este có phân tử khối lớn như mỡ động vật tồn tai ở trang thái răn → b sai

xenlulozơ đều có cấu trúc mạch không phân nhánh → c sai

Phản ứng xà phòng hóa chất béo luôn thu được muối các axit béo và glixerol → d sai

Glucozơ là hợp chất hữu cơ tạp chức → e sai

Tinh bột và xenlulozơ đều không bị thủy phân trong môi trường kiềm mà chỉ thủy phân trong môi trường axit → g đúng

Đáp án B.
2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP