Cho bảng số liệu: TUỔI THỌ BÌNH QUÂN...

Cho bảng số liệu: TUỔI THỌ BÌNH QUÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016. (...

0
Cho bảng số liệu:
TUỔI THỌ BÌNH QUÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016. (Đơn vị: Tuổi)

Nước

In-đô-nê-xi-a

Phi-líp-pin

Thái Lan

Việt Nam

Nam

69

65

72

71

Nữ

73

72

79

76

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tuổi thọ bình quân của một số quốc gia, năm 2016?
In-đô-nê-xi-a cao hơn Việt Nam.Thái Lan cao nhất.Phi-líp-pin thấp hơn In-đô-nê-xi-a.Việt Nam cao hơn Phi-líp-pin.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
In-đô-nê-xi-a cao hơn Việt Nam.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP