Cho bảng số liệu:DÂN SỐ TRUNG BÌNH PH...

Cho bảng số liệu:DÂN SỐ TRUNG BÌNH PH N THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA GI...

0
Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ TRUNG BÌNH PH N THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2014

(Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số trung bình phân theo giới tính của nước ta giai đoạn 1990 – 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
Cột. Miền.Đường.Kết hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Miền.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP