Có các phản ứng như sau : 1...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Có các phản ứng như sau : 1. Fe + 2H+...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Có các phản ứng như sau :

1. Fe + 2H+ -> Fe2+ + H2

2. Fe + Cl2 -> FeCl2

3. AgNO3 + Fe(NO3)2 -> Fe(NO3)3 + Ag

4. Ca + FeCl2 dung dịch -> CaCl2 + Fe

5. Zn + 2FeCl3 → ZnCl2 + 2FeCl2

6. 3Fe dư + 8HNO3 loãng ->3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Trong các phản ứng trên, số phản ứng viết không đúng là

A. 1 B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

phản ứng 2,4 không đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP