R là một kim loại thuộc nhóm IA...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại R là một kim loại thuộc nhóm IA của b...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

R là một kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn. Lấy 17,55 gam R tác dụng với 25 gam dung dịch HCl 29,2%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cho bốc hơi cẩn thận dung dịch tạo thành trong điều kiện không có không khí thì thu được 28,9 gam hỗn hợp rắn gồm hai chất. Kim loại R là:

A. Na B. K C. Rb D. Cs

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

ta có nHCl = 0,2 mol

Xét các phản ứng:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Trong 28,9 gam chất rắn bao gồm ROH và RCl => 28,9 = mR++ mCl- + mOH-

nCl- = nHCl = 0,2 mol; mR = 17,55 gam

nOH- = 0,25 mol

nR = 0,45 mol và MR = 39 => R là kim loại K

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP