Xét 2 nguyên tố ở vị trí 19...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Xét 2 nguyên tố ở vị trí 19 và 29 tro...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Xét 2 nguyên tố ở vị trí 19 và 29 trong bảng tuần hoàn. Kết luận nào sau đây là sai ?

A. Hai nguyên tố này cùng là kim loại.

B. Hai nguyên tố này thuộc cùng một chu’kì.

C. Hai nguyên tố này có cùng số e lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản.

D. Hai nguyên tố này cùng là nguyên tố s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Nguyên tố ở vị trí 19 có cấu hình e: 1s22s22p63s23p64s1 : là nguyên tố thuộc nhóm s

Nguyên tố ở vị trí 29 có cấu hình e : 1s22s22p63s23p63d104s1 : là nguyên tố thuộc nhóm d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP