Có một trình tự mARN 5’-AUG GGG UGX...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Có một trình tự mARN [5’-AUG GGG UGX XAU ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Có một trình tự mARN [5’-AUG GGG UGX XAU UUU-3’] mã hoá cho một đoạn polipeptit gồm 5 axit amin. Sự thay thế nucleotit nào sau đây sẽ dẫn đến việc đoạn polipeptit được tổng hợp từ trình tự mARN này chỉ còn lại 2 axit amin?
A. Thay thế U ở bộ 3 nucleotit đầu tiên bằng A.
B. Thay thế G ở bộ 3 nucleotit thứ ba bằng A.
C. Thay thế A ở bộ 3 nucleotit đầu tiên bằng X.
D. Thay thế X ở bộ 3 nucleotit thứ ba bằng A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Trình tự mARN [5’ - AUG GGG UGX XAU UUU-3’].
Sự thay thế nucleotit dẫn đến việc đoạn polipeptit được tổng hợp từ trình tự mARN này chỉ còn lại 2 axit amin
→ Đột biến thay thế sẽ làm cho axit amin thứ 3 thành axit amin kết thúc. (UAA, UGA, UAG)
→ Bộ ba thứ 3 đang là UGX
→ Đột biến thay thế X ở bộ 3 nucleotit thứ ba bằng A sẽ làm bộ ba thứ 3 thành UGA.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP