Cho 1 nhóm tế bào có bộ NST...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho 1 nhóm tế bào có bộ NST lưỡng bội là ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho 1 nhóm tế bào có bộ NST lưỡng bội là 2n thực hiện quá trình nguyên phân. Ở 1 vài tế bào trong quá trình nguyên phân có 1 NST không phân li. Những tế bào mang bộ NST dị bội nào sau đây được hình thành trong nguyên phân?
A. 2n + 1, 2n – 1, 2n + 2. B. 2n + 1, 2n – 1.
C. 2n + 1, 2n – 1, 2n - 2. D. 2n + 1, 2n – 1, 2n.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
- Từ 1 nhóm tế bào khi thực hiện nguyên phân, nếu 1 NST nào đó không phân li ở 1 vài tế bào. Kết quả tạo ra các loại tế bào : 2n + 1, 2n – 1 và 2n.
- Nhưng các tế bào lệch bội chỉ có 2n + 1, 2n – 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP