Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn...

Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Na...

3
Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1930 là?
Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên.Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP