Điểm mới của Hội nghị BCHTW Đảng tháng...

Điểm mới của Hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941 so với Hội nghị BCHTW Đ...

0
Điểm mới của Hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941 so với Hội nghị BCHTW Đảng tháng 11/1939 là:
Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến Tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, thực hiện giảm tô giảm thuế Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP