Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực...

Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng được xây...

0
Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng được xây dựng trên những văn kiện lịch sử nào:
Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“ Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Toàn quốc kháng chiến“ Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“ Chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP