Foreign students who are doing a decision about...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Foreign students who are doing a decision about w...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Foreign students who are doing a decision about which school to attend may not know exactly
where the choices are located.
A. the choices B. to attend C. are doing D. about which

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Cấu trúc
- Make a decision to do smt = decide to do smt: quyết định làm gì
Eg: He is really bad at making decisions.
ð Are doing

Þ are making
ð Đáp án C (Các học sinh nước ngoài đang quyết định trường để học có thể không biết chính xác lựa chọn
nằm ở đâu)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP