He revealed his intentions of leaving the company...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the wo...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
He revealed his intentions of leaving the company to the manager during the office dinner party.
disclosedconcealedmisledinfluenced

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
concealed

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP