He was attentive as Betsy and I talked...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the wor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
He was attentive as Betsy and I talked about our charity concert to help the victims of the recent floods.
perceptiveindifferentinterestednegligent

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
interested

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP