Hòa tan hết 2m gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 2m gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 2m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, FeCO3 vào dung dịch chứa 2,0 mol HCl và 0,3 mol NaNO3, thu được dung dịch Y và m–9,2 gam Z gồm 3 khí NO; CO2 và H2. Cô cạn Y, thu được m+86 gam muối khan. Mặt khác, cho Y tác dụng tối đa với a gam Mg. Còn cho Y tác dụng tối đa với KOH, thu được 67,9 gam kết tủa (chứa 3 chất). Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Tổng giá trị a+m gần nhất với A. 45 B. 46 C. 47 D. 48

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z gồm NO (0,3), CO2 (x), H2 (y). Đặt nH+ dư = z nH+ phản ứng = 2 – z = 0,3.4 + 2x + 2y (1) Bảo toàn H —> nH2O = 1 – 0,5z – y Bảo toàn khối lượng: 2m + 36,5.(2 – z) + 0,3.85 = m + 86 + m – 9,2 + 18(1 – 0,5z – y) (2) mZ = m – 9,2 = 0,3.30 + 44x + 2y —> m = 44x + 2y + 18,2 —> m kim loại = 2m – 60x = 88x + 4y + 36,4 – 60x Y + KOH —> Dung dịch chứa Na+ (0,3), Cl- (2) và K+ —> nOH- trong ↓ = 2 – z – 0,3 = 1,7 – z —> m↓ = 88x + 4y + 36,4 – 60x + 17(1,7 – z) = 67,9 (3) (1)(2)(3) —> x = 0,2; y = 0,1; z = 0,2 —> m = 44x + 2y + 18,2 = 27,2 Y + Mg —> Dung dịch chứa Na+ (0,3), Cl- (2) —> Mg2+ (0,85) —> mMg = a = 20,4 —> m + a = 47,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP