Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn x ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là A. x = y – 2z. B. 2x = y + z. C. 2x = y + 2z. D. y = 2x.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chỉ chứa 1 chất tan duy nhất là FeCl2. Bảo toàn Fe —> nFe2+ = x + y Bảo toàn Cl —> nCl- = 3y + z Bảo toàn điện tích cho X: 2(x + y) = 3y + z —> 2x = y + z Cách khác: Bảo toàn H —> nH2 = 0,5z Bảo toàn electron: 2x = y + 2.0,5z —> 2x = y + z

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP