Hỗn hợp chất rắn X gồm 6 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp chất rắn X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp chất rắn X gồm 6,2 gam Na2O, 5,35 gam NH4Cl, 8,4 gam NaHCO3 và 20,8 gam BaCl2. Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam chất tan. Giá trị m là A. 42,55. B. 11,7. C. 30,65. D. 17,55.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Na2O (0,1), NH4Cl (0,1), NaHCO3 (0,1), BaCl2 (0,1) Hòa tan X vào H2O: Na2O + H2O —> 2NaOH 0,1……………………..0,2 NaOH + NH4Cl —> NaCl + NH3 + H2O 0,1……….0,1…………0,1 NaOH + NaHCO3 —> Na2CO3 + H2O 0,1………….0,1…………….0,1 Na2CO3 + BaCl2 —> 2NaCl + BaCO3 0,1…………..0,1…………0,2 Dung dịch Y chỉ còn NaCl (0,3 mol) —> mNaCl = 17,55

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP