Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 400 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là: A. 4 : 3. B. 3 : 4. C. 7 : 4. D. 3 : 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAlCl3 = 0,4x và nAl2(SO4)3 = 0,4y —> nAl3+ = 0,4x + 0,8y và nSO42- = 1,2y nNaOH = 0,612 & nAl(OH)3 = 0,108 —> nNaOH > 3nAl(OH)3 —> Kết tủa đã bị hòa tan một phân. —> 0,612 = 4(0,4x + 0,8y) – 0,108 nBaSO4 = 1,2y = 0,144 —> x = 0,21 và y = 0,12 —> x : y = 7 : 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP