Cho 4 93 gam hỗn hợp gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,93 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,93 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 480 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng). Sau khi phản ứng kết thúc cho tiếp V ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,1M và NaOH 0,7M vào cốc để kết tủa hết các ion Mg2+ và Zn 2+ trong dung dịch. Giá trị V sẽ là: A. 486 ml. B. 600 ml. C. 240 ml. D. 640 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,24 nKOH = 0,1V và nNaOH = 0,7V Sau khi kết tủa hết các ion Mg2+ và Zn2+ thì dung dịch thu được chứa K+ (0,1V), Na+ (0,7V), SO42- (0,24) Bảo toàn điện tích —> 0,1V + 0,7V = 0,24.2 —> V = 0,6 lít = 600 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP