Cho 200 ml dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 200 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là A. 160. B. 80. C. 60. D. 40.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,02 —> nBa2+ = 0,02 và nOH- = 0,04 nNaHCO3 = 0,03 OH- + HCO3- —> CO32- + H2O 0,04……0,03……⇒ 0,03 —> nBaCO3 = 0,02 —> X chứa Na+ (0,03), OH- (0,01) và CO32- (0,01) Thêm từ từ H+ vào X, khí xuất hiện khi nH+ = nOH- + nCO32- = 0,02 —> V = 0,08 lít = 80 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP