Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ 200 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là: A. 2,24 lít; 39,4 gam. B. 2,24 lít; 62,7 gam. C. 3,36 lít; 19,7 gam. D. 4,48 lít; 39,4 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,2 và nH2SO4 = 0,1 nNa2CO3 = 0,3 —> Dung dịch X chứa Na+ (0,6), Cl- (0,2), SO42- (0,1), bảo toàn điện tích —> nHCO3- = 0,2 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 —> V = 2,24 lít Khi thêm Ba(OH)2 dư vào X: Bảo toàn S —> nBaSO4 = 0,1 Bảo toàn C —> nBaCO3 = 0,2 —> m↓ = 62,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP