Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là...

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp các nhân tố...

0
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp các nhân tố nào?
Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và tư tưởng Hồ Chí Minh.Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tiểu tư sản yêu nước.Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản dân tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP