If Nam had passed the GCSE examination he...

If Nam had passed the GCSE examination, he ________ to take the entra...

0
If Nam had passed the GCSE examination, he ________ to take the entrance examination to the university.
would have been allowedwould have allowedwill have allowedwould allow

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
would have been allowed

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP