If Tom _____ an alarm the thieves wouldn't...

If Tom _____ an alarm, the thieves wouldn't have broken into his house.

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
had installed

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP