Jim is my best friend I borrowed his...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sen...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Jim is my best friend. I borrowed his car yesterday.
Jim, whose car I borrowed yesterday, is my best friend.Jim, who is my best friend, borrowed my car yesterday.Jim, whose car I borrowed yesterday is my best friend.Jim, whose car I lent yesterday, is my best friend.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Jim, whose car I borrowed yesterday, is my best friend.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP