Kết quả thí nghiệm của các chất X...

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc...

0
Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Thuốc thử

Mẫu thử

Hiện tượng

Dung dịch NaHCO­3

X

Có bọt khí

Dung dịch AgNO3/NH3, t0

X

Kết tủa Ag

Y

Kểt tủa Ag

Z

Không hiện tượng

Cu(OH)2/OH-

Y

Dung dịch xanh lam

Z

Dung dịch xanh lam

T

Dung dịch tím

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
fomanđehit, etylenglicol, saccarozơ, Lys – Val- Ala.axit axetic, glucozơ, glixerol, Glu- Val.axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Lys – Val- Ala.axit fomic, glucozơ, glixerol, Lys – Val- Ala.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
axit fomic, glucozơ, glixerol, Lys – Val- Ala.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP