______ more carefully he would not have had...

______ more carefully, he would not have had the accident yesterday.

1
______ more carefully, he would not have had the accident yesterday.
Unless he had not drivenIf had Peter drivenHad Peter drivenIf Peter has driven

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Had Peter driven

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP