The word “parched” in paragraph 1 is closest...

The word “parched” in paragraph 1 is closest in meaning to _ .

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
dehydrated

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP