Nhận xét nào dưới đây là đúng khi...

Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về việc kí kết Hiệp định Sơ bộ ...

0
Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?
Là một giải pháp ngoại giao cần thiết đối với Pháp và phù hợp với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ. Là một giải pháp an toàn đối với thực dân Pháp và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Là một sự nhân nhượng thiếu nguyên tắc của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để giữ vững chủ quyền dân tộc. Là một sự nhân nhựợng nguy hiểm về không gian của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: phân tích Cách giải:

Hiệp định Sơ bộ là một biện pháp ngoại giao cần thiết đối với Pháp: Pháp muốn kéo quân ra

Bắc để âm mưu kiểm soát toàn bộ Việt Nam nhưng đang vướng quân Trung Hoa Dân Quốc và cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam chống Pháp ở Việt Nam. Hiệp định Sơ bộ được kí kết đã cho phép Pháp mang 15000 quân ra Bắc để thay thế quân Trung Hoa Dân Quốc.

Hiệp định sơ bộ phù hợp với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ, trong hoàn cảnh phải đối phó với hai kẻ thù cùng một lúc, Pháp kéo quân ra Bắc sẽ loại bỏ được 1 kẻ thù là quân Trung Hoa Dân quốc, giúp Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng đánh Pháp.

=> Hiệp định sơ bộ được kí kết là một giải pháp ngoại giao cần thiết đối với Pháp và phù hợp với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ.

Là một giải pháp ngoại giao cần thiết đối với Pháp và phù hợp với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP