Xét một gen có...

Xét một gen có 2 alen, quá trình ngẫu phối đã tạo ra 5 kiểu gen khác ...

0

Xét một gen có 2 alen, quá trình ngẫu phối đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể. Cho rằng không có đột biến mới xảy ra, quần thể và gen nói trên có đặc điểm gì?

(1) Quần thể tứ bội, gen nằm trên NST thường.

(2) Quần thể tam bội, gen nằm trên NST thường.

(3) Quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST thường.

(4) Quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

(5) Quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST giới tính Y không có alen tương ứng trên X.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong só các phát biểu trên?

1.4.2.3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP