Gọi $S$ là tập hợp tất cả các...

Gọi $S$ là tập hợp tất cả các nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;2018 \rig...

0

Gọi $S$ là tập hợp tất cả các nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;2018 \right)$ của phương trình sau:

$\sqrt{3}\left( 1-\cos 2x \right)+\sin 2x-4\cos x+8=4\left( \sqrt{3}+1 \right)\sin x.$

Tính tổng tất cả các phần tử của S.

$103255\pi $$\frac{310408\pi }{3}$$\frac{312341\pi }{3}$$102827\pi $

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{310408\pi }{3}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP