“Phong trào Cần Vương mặc dù gây cho...

“Phong trào Cần Vương mặc dù gây cho Pháp nhiều thiệt hại, nhưng khôn...

-1
“Phong trào Cần Vương mặc dù gây cho Pháp nhiều thiệt hại, nhưng không có đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam”. Đây là nhận định như thế nào?
Đúng, vì phong trào cuối cùng bị thất bại, không thể giành lại độc lập cho Việt Nam. Sai, vì đây là phong trào mang tính dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đúng, vì phong trào không thể ngăn cản được quá trình bình định Việt Nam của Pháp. Sai, vì phong trào đã làm chậm quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sai, vì đây là phong trào mang tính dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP