Phương trình nào sau đây không biểu diễn...

Phương trình nào sau đây không biểu diễn một dao động điều hòa:

0
Phương trình nào sau đây không biểu diễn một dao động điều hòa:
\[x=2\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\]x = 3sin5πt cm.x = 2tcos0,5πt cm.x = 5cosπt + 1 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
x = 2tcos0,5πt cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP